Date identificare

Asociația Liniștea Bunicilor

;

ACS ENIKO

0748 819 309

...

Asociația Liniștea Bunicilor


Serviciul social cu cazare – Camin pentru persoane varstnice EMILIA

cod serviciu social 8730-CR-V-I, este înfiinţat şi administrat de catre ASOCIATIA LINISTEA BUNICILOR SATU MARE, acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria AF  nr.  006516  data eliberarii  17.10.2019,  detine Licenţa de funcţionare din data de 12.02.2020.

           Scopul serviciului social –Camin pentru persoane varstnice EMILIA

este un centru rezidențial cu cazare, pentru un numar de  50 beneficiari, care furnizează servicii sociale de îngrijire și asistență pe perioadă determinată, persoanelor vârstnice din judetul Satu Mare cat si din alte judete.

           Scopul  specific  este de a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale și  individuale în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calitătii vieții.

 

Caminul pentru persoane varstnice EMILIA  îndeplineste următoarele artibuţii şi sarcini:

-   asigură furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarului în baza contractului încheiat cu acesta, respectiv cu reprezentantul sau aparţinătorul legal după caz;

-   asigură furnizarea serviciilor sociale cu titlu permanent ori temporar cu găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare şi reinserţie socială a persoanelor vârstnice aflate într-o situaţie de nevoie specială;

-        asigură întreţinerea şi folosirea eficientă a bazei materiale şi a bunurilor din dotare;

-        întocmeşte programe proprii care să asigure creşterea calităţii activităţii;

-        organizează activităţi de socializare în vederea relaţionării beneficiarilor cu mediul exterior instituţiei;

-        acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranţa beneficiarilor;

-      dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi altele în condiţiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate;

-      asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunostinţă atât personalului cât şi beneficiarilor a prevederilor regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;

            

Activitatea realizata in cadrul centrului s-a axat pe realizarea tuturor activitatilor in raport cu standardele minime de calitate:

-       deţine şi utiliza o procedură privind evaluarea iniţială /reevaluarea beneficiarilor.

-       asigura fiecărui beneficiar un plan individual intervenţie elaborat diferenţiat pentru fiecare beneficiar;

-       asigura beneficiarilor condiţii de locuit, conform nevoilor de viaţă şi asistenţă ale acestora;

-      sunt luate măsurile necesare pentru amenajarea dormitoarelor, spaţiilor destinate pentru servitul  hranei, spaţiilor igienico-sanitare, conform nevoilor individuale, cu respectarea cerinţelor de igienă, siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate şi confort ale beneficiarilor;

-     asigura beneficiarilor alimentaţie în funcţie cu nevoile şi preferinţele lor, igiena personală şi a colectivităţii în care trăiesc aceştia, medicaţie corespunzătoare, prevenirea şi controlul infecţiilor, iar în caz de deces toate serviciile de îngrijire necesare, precum şi serviciile spirituale, religioase în respectul demnităţi personale.   

-      asigura fiecărui beneficiar în baza unui program individual de recuperare,  tot ce este necesar pentru dezvoltarea/conservarea autonomiei personale a beneficiarului.

-       sprijina beneficiarii în vederea integrării / reintegrării  lor în familie, societate, atunci cand este posibil, iar în celelalte cazuri va menţine relaţia beneficiarului cu aparţinătorii săi prin intermediul întâlnirilor de informare si consiliere (respectiv facilitatrea vizitelor).

-    asigura programe de socializare adecvate în funcţie de gradul de autonomie personala al beneficiarului,realizand si urmatoarele activitati:

-        program festiv cu ocazia zilei de 8 Martie si sarbatorile mari de peste an;

-        serbarea zilelor de nastere a beneficiarilor ;

-        participare la slujbele religioase;

-        participare la diferite spectacole organizate in centru;

-        participare la diferite activitati ocupationale organizate in centru;

 

Activitati realizate:

1.Implementarea standardelor privind accesarea serviciilor

Ø  Activităţi desfasurate:

- informare organizarea activităţii, evaluare, planificarea serviciilor;

- completarea la zi a dosarelor beneficiarilor,intocmirea raportărilor, statisticilor etc.;

- afişarea în loc accesibil a tuturor informaţiilor de interes pentru beneficiari,orarul de vizita,regulamentul de organizare si functionare;

- elaborarea pliantului centrului ce cuprinde date despre serviciilor oferite;

2. Implementarea standardelor privind găzduirea

Ø  Activităţi desfasurate

- încurajarea personalizării spaţiului propriu din dormitor, cu sprijinul aparţinătorilor;

3. Implementarea standardelor privind îngrijirea personală

Ø  Activităţi desfasurate

- întocmirea planului individual de îngrijire, în baza evaluării iniţiale respectiv a reevaluărilor şi a nevoilor identificate;

-  respectarea intervalelor de servire a meselor;

- asigurarea unui meniu diversificat, conform recomandărilor şi a regimului alimentar de respectat

- asigurarea unui sprijin discret, suportiv pentru alimentare, atunci când este necesar;

- asigurarea sprijinului necesar formării unor deprinderi adecvate de hrănire (unde este posibil);

- asigurarea medicamentatiei lunare,control la medicul de familie sau specialist-la nevoie;

4. Implementarea standardelor privind recuperarea

Ø  Activităţi desfasurate

- evaluarea, reevaluarea beneficiarilor de către asistent social,asistent medical/medic;

- elaborarea Planului Individual de Recuperare si amonitorizarii acestuia;

- sprijinirea beneficiarilor in vederea participarii la activitatile centrului in vederea recuperarii;

5. Implementarea standardelor privind Integrarea/Reintegrarea Socială

Ø     Activităţi desfasurate

-        Elaborarea Planului Individual de Integrare/Reintegrare Socială, care să vizeze sprijinirea accesarea serviciilor comunităţii la nevoie, menţinerea legăturii cu familia/reprezentantul legal;

-        Informarea beneficiarilor/reprezentanţilor legali asupra întregii proceduri de furnizare a serviciilor;

-        Consultarea familiei/reprezentantului legal cu privire la procesul de luare de decizii în ceea ce-l priveşte pe beneficiar;

-        Sprijinirea şi asigurarea condiţiilor necesare pentru furnizarea serviciilor în funcţie de nevoile identificate şi opţiunile personale;

 

6. Implementarea standardelor privind drepturile şi etica

Ø  Activităţi desfasurate

-  prelucrarea Codului Drepturilor Beneficiarilor, respectiv a normelor deontologice şi legislatia în vigoare, privind relaţia cu beneficiarul;

- informarea beneficiarilor respectiv a reprezentanţilor legali cu privire la procedura unităţii privind relaţia personalului cu beneficiarii;

7. Implementarea standardelor privind reclamaţiile şi protecţia

Ø  Activităţi  implementate

-  informarea beneficiarilor/reprezentanţilor legali cu privire la procedura de reclamaţii şi rezolvarea lor;

- instruirea personalului cu privire la procedura de reclamaţii;

- notificarea incidentelor deosebite şi raportarea lor;

Alte activitati realizate in cadrul centrului:

- consilierea membrilor familiei pentru soluţionarea diverselor probleme şi pentru creşterea calit- contactarea membrilor familiei care locuiesc în străinătate în vederea menţinerii unei legături şi a rezolvării unor probleme;ăţii vieţii persoanei vârstnice;

- contactarea membrilor de familie cu ocazia deteriorării stării de sănătate sau a evenimentelor majore din viaţa beneficiarilor;

- contactarea firmelor de pompe funebre în cazul deceselor;

- actualizarea bazei de date;

- implicarea beneficiarilor în activităţi de terapie ocupationala - ergoterapie;

- Control şi tratament medical-consultaţiile sunt asigurate de către un medic de medicina familiei, administrarea medicamentelor se realizeaza de către asistentele medicale din centru conform recomandărilor medicale; triaj la internare; sterilizarea instrumentarului şi a spaţiilor; educaţie sanitara; colaborarea cu medicii specialişti; vizitarea beneficiarilor internaţi în spital; măsurarea tensiunii arteriale; măsurarea glicemiei; pregătirea documentaţiei pentru internare în spital şi eliberarea certificatului constatator al decesului;

Beneficiarii centrului primesc 3 mese pe zi si 2 gustari.

Comunicate Presă Asociația Liniștea Bunicilor

Servicii Asociația Liniștea Bunicilor

Nume Serviciu Număr Locuri Observații Solicitare Serviciu
Căminul pentru persoane vârstnice EMILIA 0 Centru rezidențial cu cazare, pentru un numar de 50 beneficiari, care furnizează servicii sociale de îngrijire și asistență pe perioadă determinată, persoanelor vârstnice din judetul Satu Mare cat si din alte judete. Scopul specific este de a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale și individuale în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calitătii vieții.

Se încarcă ...